dijous, 23 de febrer de 2017

OUTMANNED AND OUTGUNNED

Molt s’ha parlat dels phrasal verbs, és a dir, dels verbs que afegeixen una partícula (preposició o adverbi) i canvien el seu significat.
Per exemple:
He made up the story. Va inventar la història.
Veiem que en afegir up al verb make, el significat canvia totalment. És molt difícil fer una classificació d’aquests verbs i trobar-ne significats paral·lels segons la partícula.
No s’ha parlat tant dels verbs precedits per una partícula i que també canvien el seu significat. Aquesta és la construcció més típica de l’alemany. Aquests verbs són més fàcils de classificar per significat, com els exemples amb out que descrivim a continuació.
We were outmanned and outgunned. Ens superaven en homes i armes.
Aquí el verb està format per la partícula out i els substantius verbalitzats man i gun. També podria ser directament un verb. El significat que afegeix aquí out és de superar o tenir més o ser millor.

Altres exemples:
This star outshines the other stars. Aquesta estrella brilla més que les altres.
They were outnumberd. Els superaven en nombre.
A new machine that outperforms its competiters. Una nova màquina que supera (que funciona millor que) les competidores.
The government must have more  information to outsmart (outwit) the opposition. El govern ha de tenir més informació per ser més intel·ligent que (superar, vèncer) l’oposició.
En aquest cas smart (com a excepció) és un adjectiu.

He outdrank me. Va beure més que jo. Em va guanyar (o superar) bevent.
A colonel outranks a captain. Un coronel és (mana) més que un capità.
Mankind is outgrowing food supplies. La humanitat creix més ràpid que la disponibilitat de menjar.
She outgrew her dress. No li anava el vestit (perquè havia crescut).
The goverment was outvoted by the opposition. L’oposició va rebre més vots que el govern. El govern va ser derrotat per l’oposició (en la votació).
My best friend always tried to outdo me at school. El meu millor amic sempre intentava fer-ho (ser) millor que jo a l’escola.
The Spanish team was completely outplayed by the Brasilian team. L’equip brasiler va jugar molt millor que (superar) l’espanyol.
Aquí veiem que la frase passiva l’hem de transformar en activa.

He outbid everybody at the auction. Va pujar l’oferta més que ningú a la subhasta.
They outmaneuvered us. Ens van superar en astúcia (tàcticament).

Veiem doncs que les possibles traduccions de out + substantiu (o adjectiu o verb) són: superar, més que, millor que o, en algun cas, alguna altra traducció adient.

Quan la traducció és de l’anglès a la nostra llengua ens resulta relativament fàcil trobar la solució si en copsem el significat. Però quan construïm frases en anglès, parlat o escrit, hem de ser molt curosos de no caure en una traducció directa del català sinó que hem de fer servir aquests verbs amb partícula.