divendres, 7 d’octubre de 2016

HE’S A LOSER – És un perdedor?

La comparació entre idiomes diferents té molts aspectes i pot arribar a ser tan profunda com desitgem. Avui tocarem un factor no massa conegut:  el canvi de categoria gramatical per expressar una mateixa idea.

Posarem un exemple per explicar el que volem dir. Expressem la mateixa idea quan diem: confiar en una persona que tenir confiança en una persona. Gramaticalment, en el primer cas, la càrrega semàntica és en el verb confiar i en el segon en el substantiu confiança. És a dir, hem canviat l'element central de significació d'un verb a un substantiu.

En la comparació entre idiomes, aquest fenomen és molt normal. Posem un exemple en anglès. Nosaltres diem: quina edat tens?, en anglès es diu: how old are you? Veiem doncs que en català l’element central de significació és un substantiu edat mentre que en anglès és un adjectiu old.

Hi ha una construcció amb substantius derivats de verbs que és molt comuna en anglès i a vegades no té un equivalent proper en català. De tota manera això no vol dir que no puguem trobar un substantiu que signifiqui una cosa semblant. 

Vegem-ne uns exemples i donem-hi possibles traduccions.

He’s a winner. Ho guanya tot. És un guanyador o un triomfador.
He’s a loser. Perd sempre.
Tot i que, actualment, hi ha una tendència a dir és un perdedor per influència de l’anglès als mitjans de comunicació. Perdedor, en la nostra llengua, se solia fer servir com a adjectiu (cavall perdedor o guanyador) o inclús substantiu però no amb l’article indeterminat (un perdedor).
Però si diem: he’s the bread winner in this family, no solem dir que és el guanyador de pa d’aquesta família, sinó que és qui guanya el pa en aquesta família. Així veiem com el centre semàntic va del substantiu al verb.

Altres exemples:

She’s an early-riser. Es lleva molt d’hora. És matinadora. Com veiem, a vegades sí que fem servir el substantiu però d’un altre camp semàntic.
It’s an all-nighter. Dura tota la nit.
It’s a keeper. Val la pena conservar-lo. És valuós.
It’s a non-smoker. No s’hi pot fumar. (Vagó de tren, per ex.).
I’m a non-smoker. No sóc fumador. No fumo.
He’s a goner. Està acabat, està a les últimes.
She’s a first-timer. És la primera vegada que ho fa. És un principiant. També aquí usem un substantiu d’un altre camp semàntic.
A vegades en la mateixa expressió tenim el verb i el substantiu, tots dos amb força semàntica.
That girl is a real breath taker. Aquesta noia talla la respiració. Es molt maca.
You are a life saver. M’has salvat la vida. Es podria dir... Ets un salvador???
He’s a troublemaker. Sempre busca problemes. És un agitador, un busca-raons.
It’s a game changer. Això canvia les regles de joc. És revolucionari. És un punt d’inflexió.
He’s a latecomer. Sempre arriba tard. És un tocatardà. És impuntual.
This film is a blockbuster. Èxit de taquilla o vendes.

Aquest tema podria anar molt lluny i estendre’s també a altres categories gramaticals. Avui però, ens conformarem amb el que hem tractat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada